Szülőföldön magyarul
CMH
2021.06.10.
LXXVI. évf. 23. szám
Szülőföldön magyarul

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felhívása

 A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a

„Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelem benyújtására a 2020/2021-es tanévre

 

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

 

 1. Támogatásra jogosultak:

 

  1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr.) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv-

 

és taneszköz támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:

 

 1. azok a kiskorú gyermekek, akik a 2020/2021-es tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában teljesen magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

 

 1. azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 2002. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő, akkreditált, vagy működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és

 

ba) az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Szerbia közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

 

  1. egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

 

bc) olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

 

bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

 

 1. azok a középiskolai tanulók, akik a 2020/2021-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

 

  1. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

 

 1. Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:

 

   1. az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2020/2021-es tanév első félévében több mint 15 tanórát igazolatlanul hiányzott;
 1. az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanuló, aki a 2020/2021-es tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;

 

 1. az, aki a támogatási kérelmet (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;

 

 1. azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki1;

 

 1. az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;

 

 1. az a hallgató, aki nem Szerbiában működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

 

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a támogatási kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

 1. Támogatás összege és jogcíme:

 

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 forintnak megfelelő EUR B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 22.400 forintnak megfelelő EUR

 

 

 1. támogatás a 2020/2021-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

 

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2021. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

 

IV.    A támogatási kérelem érvényességének feltételei:

 

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó feltételek:

 

 • megfelelően kitöltött Adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően);

 

 • kötelezően csatolandó mellékletek:

 

  1. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata és - amennyiben rendelkezésre áll - személyazonosító okiratának fénymásolata;

 

  1. a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell a támogatási kérelem beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);

 

  1. a gyermek(ek) óvodai, iskolai előkészítő-, vagy iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2020/2021-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát az osztály tanítója vagy az osztályfőnök aláírásával hitelesítve. Az egyéb magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2020/2021-es tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!

 

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó feltételek:

 

 • megfelelően kitöltött Adatlap;
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
  1. a támogatási kérelmet benyújtó személy érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;

 

  1. a támogatási kérelmet benyújtó személy hallgatói jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
 1. „Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre

 

  1. aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozata alapján veszítette el;
  2. akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert azt csalárd módon szerezte meg;
  3. aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.”

Amennyiben a támogatási kérelem hiánypótlásra szorul, akkor a támogatási kérelmet benyújtó személy köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a támogatási kérelem érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az Adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetlegesen felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

 1. Benyújtás módja:
  1. Jelen felhívás alapján a 2020/2021-es tanévre igényelhető támogatásokra 2021. június 10. – 2021. szeptember 30. közötti időszakban lehet támogatási kérelmeket benyújtani. A támogatási kérelmek utolsó postára adási dátuma: 2021. szeptember 30.
  1. A támogatási kérelmet a jelen felhívás mellékletét képező Adatlapon, papír alapon lehet benyújtani személyesen a Concordia Minoritatis Hungaricae (a továbbiakban: CMH) irodákban vagy postai úton 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, ajánlott küldemény formájában.

VI.    Az Adatlap beszerezhető:

A formanyomtatványok az előző pontban feltüntetett irodák bármelyikében beszerezhetők, illetve a www.cmh.org.rs honlapról letölthetők.

VII.  A támogatási kérelmek elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett támogatási kérelmekről a CMH - ellenőrzés és feldolgozás után - javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. A támogatási kérelmet benyújtó személy a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

A Bizottság jóváhagyó döntése esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik a kedvezményezett számlaszámára, a Bizottság által meghatározott összegben.

A támogatásokkal kapcsolatban további tájékoztatást kaphatnak a fentiekben feltüntetett CMH irodákban, valamint a Szerbiában megjelenő magyar nyelven írott nyomtatott sajtóban és elektronikus médiában is.

VIII. Az igénylési csomag elemei:

a.)  Adatlap,

b.)  Útmutató.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

SZABADKAI CMH IRODA

08:00 – 15:00

24000 Szabadka, Ptujska 1. (Ptuji utca 1.)

Tel.:  024 / 552 – 976

 

ZOMBORI CMH IRODA

08:00 – 15:00

25000 Zombor, Venac Petra Bojovica 13

Tel.: 025 / 442 – 910

 

ZENTAI CMH IRODA

08:00 – 15:00

24400 Zenta, Boska Jugovica 20/A

Tel.: 024 / 811 – 727

 

NAGYBECSKEREKI CMH IRODA

08:00 - 15:00                                                                     

23000 Nagybecskerek, Petefijeva 1

Tel.: 023 / 510 – 251

 

ÚJVIDÉKI CMH IRODA                    

08:00 – 15:00                                    

21000 Újvidék, Svetozara Miletica 4                        

Tel.: 021 / 420 - 107        

 

TEMERINI CMH IRODA

08:00 – 15:00

21235 Temerin, Novosadska 344

Tel.: 021 / 842 - 373        

 

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Felhívás rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..