home 2024. június 14., Vazul napja
Online előfizetés
„Építsd meg a házamat, és világosság lészen benne!”
2015.05.22.
LXX. évf. 20. szám
„Építsd meg a házamat, és világosság lészen benne!”

Hercegszántón 2008. szeptember 19-én állították fel a világ egyik legnagyobb méretű Szűz Mária-szobrát Vöő Sándor Amerikában — Indiana állam, Velpaiso városa — lakó, 1932-ben Hercegszántón született, de 1956-ban Magyarországot elhagyni kényszerülő úr felajánlásából. Járjuk körbe a kegyhelyet és a szobrot Szalai Attila felvételei, valamint egy tájékoztató segítségével!»A kegyhely és a szobor története

Egykor a jószágot az itteni réten legeltették és a területen ásott kút vizéből itatták.

Kisboldogasszony napja előtt egy alkalommal e helyütt többen füvet kaszáltak, s közben egyikük — aki mindennap délben is imádkozott — elment a kúthoz vízért. Amint kötélre kötött korsóját teljesen elmerítette, a vízfelszín hullámozni kezdett. Megijedt, ám ekkor a kútban világosság támadt, s benne a Szűzanya jelent meg, karjában a kisded Jézussal. A kép megváltozott, s utána  a férfinak úgy tűnt, mintha egy asszonyt látna kezében kislánnyal. Visszament társaihoz, s elmesélte a történteket. Mindnyájan a kúthoz siettek, de a jelenésből már semmit sem láttak, csak valami nagy belső nyugalom szállta meg mindnyájukat. A férfi szégyellte magát: ő látta a jelenést, míg társai nem. Otthon elmesélte a történteket: egyesek elhitték, mások nem. A megélt képek hatása éjjel nem hagyta nyugodni és aludni; másnap ismét elment a kúthoz, ahol az előző nap képe fogadta. Összesen három alkalommal ismétlődött meg a jelenés. Gondolkodóba esett, végül megvilágosodott elméjében, hogy közeleg Kisboldogasszony napja, s valóban Szent Annát láthatta a kisded Máriával. A jelenések emlékére a kút mellett fűzfát ültetett, és történetét sokaknak elmondta. A helyet bekerítették, utóbb kis kápolnát építettek.

A kegyhelyet látogatók másik története szerint az 1830-as években a Babina leđa elnevezésű határrészen szántó Joza Grličin kétségbeesve vette észre, hogy ökrei először hátsó lábukra állnak, majd letérdelnek, és fejüket lehajtják. A földműves ekkor egy közeli fűzfán fényesség közepette — karján a kis Jézussal — Mária alakját ismerte fel. Megilletődve térdelt le, s hangosan imádkozni kezdett; később felnézve már csak távolodó és halványodó fényességet látott. A földműves ekkor ökreivel a faluba sietett, hogy mindenkinek elmondja a történteket. A szántovaiak azonnal a jelenés helyére siettek; remélték, hogy ők is látják a Szűzanyát a kis Jézussal. Ahogy terjedt a hír, úgy nőtt a tömeg, s estére már szinte a falu teljes lakossága összegyűlt. Sokan imádkozással és Mária-dalokat énekelve itt töltötték az éjszakát. A következő napokban délutánonként a helyieken kívül jöttek a környező falvak lakói is: mindenki abban reménykedett, hogy a nem mindennapi esemény a saját bajára és gondjára is kedvező hatással lesz.

A jelenések kivizsgálása után Klobusiczky Péter kalocsai és bécsi érsek 1838-ban szentelte fel és nyilvánította zarándokhellyé Vodica-Máriakertet. A XIX. század vége felé a kegyhely környezetében szőlőskerteket telepítettek, amelyeket a II. világháború után fokozatosan megszüntettek, és napjainkra szántóföldi növénytermesztés jellemzi a határrészt.

A kegyhely kicsiny kápolnájának építési idejéről több adat áll rendelkezésre. Balázs József gondnok naplószerűen vezetett Historia Domusában találhatók utalások ezzel kapcsolatban. Az 1949. november 15-én tett bejegyzés részlete a következő:

„Ma voltam Vörös Ferkó bácsinál és némi kis megbeszélést folytattam Vele. Csak annyit tudtam meg tőlle, hogy a jelenlegi kápolna 70-72 évvel ezelőtt épült.” Tehát, az adat szerint a kápolna 1877 és 79 között épült. Az 1957. február 3-án íródott, a kápolna építése előtti időszakra és az építtető személyére vonatkozó utalás: „...a mostani fiatal fűzfa helyén állott a régi fűzfa és arra akasztottak rá egy Mária képet és ott tisztelték a Boldogságos Szt. Szüzet. Akkor építtette a 9 lapon említett Vörös Ferkó bácsi apja a meglevő Kis kápolnát. Ez a fűzfa törzse még az én gyerekkoromban is megvolt és igen sok képecske s apróbb porcelán szobrocska díszítette és volt az odvába be dugdosva. Később ez a fa törzs eltűnt.” Gorjanácz Mária által ismert szájhagyomány szerint az építés ideje 1882, és „...kolluti német ember építette a régi kápolnát, az a sváb, akinek a fia itt kapta vissza a látását.”

A csurgónál 1848 és 1949 között végzett munkálatok közben felmerült a kápolna bővítésének gondolata, majd helyette inkább a dombtetőn a régi vármegyei út mellett építendő templom építésének szándéka körvonalazódott. A tervek elkészítésével Puskás Mihály bajai építési vállalkozót bízták meg. Az elkészült rajzok szerint a kéttornyú templom hossza 20 m, szélessége 9 m, toronymagassága 28 m lett volna, és a szállítások nélküli költségeire 185 ezer forintot irányoztak elő. A meginduló lelkes szervezési munkák, tervezett országos felhívás és adománygyűjtés lendületét a korabeli viszonyok előbb lefékezték, majd leállították. Vodica-Máriakert vizéhez több csodás gyógyulás is kötődik, ezek egyikének emlékét őrzi a kápolnától délre hálából állított Mária-szobor, amelyet négy faoszlop által tartott tető véd. Egy majdnem teljesen vak kisfiú mosta szemeit imádság után Vodica vizével, s a tizedik alkalmat követően megjavult a gyerek látása. A forrásvízben történő fürdés után egy, a közeli Kollutról származó, gyermekparalízisben szenvedő kislány gyógyult meg. Az I. világháború harctereire vezényelt katonák indulásuk előtt itt imádkoztak szerencsés visszatérésüket kérve védőszentjükhöz, a szántói Szűzanyához.

A XIX. század végén nagyszámú római katolikus sokac hívő nyelvi-liturgikus okokból áttért a görögkeleti hitre. Ők 1897 és 1899 között a falu temploma helyett Vodica-Máriakert kápolnáját látogatták. Az első pravoszláv, fából készült keresztet 1897 körül állították, az elkorhadások miatt a másodikat az 1930-as években, a harmadikat az 1960-as években, és negyedikként, 2004-ben, a ma láthatót.

Kegyhelyünkön 2008. szeptember 19-én került felállításra a Világ egyik legnagyobb méretű Szűz Mária-szobra, Vöő Sándor Amerikában — Indiana állam, Velpaiso városa — lakó, Hercegszántón 1932-ben született, de 1956-ban az országot elhagyni kényszerülő úr felajánlásából. Sándor bácsi gyermek- és ifjúkorában lelkes tagja volt annak a bizottságnak, mely a kegyhely folyamatos gondozásáért és az ott épülő kéttornyú templom munkálataiért volt felelős. A tervezett templom építéséhez szükséges engedélyek, tervrajzok és építőanyag rendelkezésre állt már a 40-es években. Megvalósulását azonban a II. világháború, majd a Rákosi-rendszer lehetetlenné tette.

Sanyi bácsi 5 évvel ezelőtt felkeresett azzal, hogy volt egy álma — miszerint egy gyönyörű templomban imádkozott, ahová csodálatos fényesség áradt be a színes ablakokon keresztül. Egy hang szólította őt: „Építsd meg a házamat, és világosság lészen benne!”

Sanyi bácsi az égiek felkéréseként értelmezte ezt az álmot, és elhatározta, hogy a 70 évvel ezelőtti templomépítéssel kapcsolatos szándékát valóra váltja. Miután szembesült azzal a valósággal, hogy a szándékának megvalósítására sem szervezetek, sem magánszemélyek nem társulnak — önerőből a templomot felépíteni nem tudja. Chicagóban látott a mi szobrunkhoz hasonló 9 méteres Szűz Mária-alkotást, melyet egy ottani család 3 éves rákos gyermeke meggyógyulásáért ajánlott fel az Isten Anyjának. Ez az alkotás mélyen megérintette lelkét, és úgy érezte, e szobor másának elkészítéséhez önerőből is van lehetősége.

2006 tavaszán itthon járva felkereste Rigó István szobrászművész pécsi lakost. Felkérte őt a chicagói szobor másolatának megalkotására. Az amerikai szobor 9 méteres, a nálunk felállított 10 méter 53 centiméteres.

Miután a templom helyett csak a szobor készült el, az önzetlen adakozó visszatérve álmához ezt mondta: „Ha az Istennek terve, szándéka van a hercegszántói kegyhellyel és ennek része a szobor és eszközként ő maga, akkor gondoskodni fog maga az Isten megfelelő számú látogatóról és az ő nagylelkűségük által templomról, aszfalt útról, valamint mindarról amire ott szükség van.”«

„Nemzetfelajánlás
2008. október 13.

Magát felajánlani annyit jelent, mint magát másra bízni.
Magunkat Máriának felajánlani annyit jelent, hogy a Golgotai
felajánlást újítjuk meg és tesszük magunkévá tudatossá.
Íme a te anyád, íme a te Fiad.
Mert Jézus ezekkel a szavakkal azon a Nagypénteken
átadta az emberiséget anyja Szívének.

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője!
Ezért emberek és népek anyja, Magyarok Nagyasszonya!
Aki minden szenvedést és reményt ismersz és anyai szívvel a jó és a rossz,
a világosság és a sötétség között minden harcban részt veszel, mely
világunkat és benne népünket megrázkódtatják!
Hallgasd meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélek ösztönzésére közvetlenül
hozzád irányítunk! Fogd át anyai és szolgáló szereteteddel, örökséged
Édes Magyar Hazánkat és Népedet, az itt élő nemzetiségekkel, sokacokkal,
bunyevácokkal, szerbekkel, német, szlovák és román ajkúakkal együtt, melyet
első Szent Királyunktól, Szent István királytól kaptál, amikor felajánlotta országát, népét és koronáját neked.
Meghívott, felkért hogy te magad légy népünknek legfőbb vezetője. Királynője.
Rád bízzuk és neked ajánljuk magunkat, egyházközségünket és községünk minden lakóját.
Főegyházmegyénket, az egész Magyar Egyházat és Édes Magyar Hazánkat
minden lakójával együtt határainkon kivül és belül egyaránt Szent Angyalaid és szentjeid különös módon Szent Mihály és Szent Gábriel főangyalok. Szent István király és a magyar szentek által gondterhelten Népünk a te néped földi és örök üdve miatt.

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Szülője, ne vesd meg könyörgésünket szükségünk idején. Ó szeplőtelen Szív segíts nekünk, hogy a gonosz veszélyt legyőzzük, amely oly könnyen befészkeli magát az emberek szivébe és elképzelhetetlen hatásai terhelik meg korunkat és a jövő felé vezető utunkat látszólag elzárják. Éhségtől és háborútól ments meg minket! Atomháborútól, égiháborútól és a háború minden fajtájától ments meg minket!

Még egyszer mutatkozzék meg a Világ történelmében és Nemzetünk Népünk életében a könyörülő szeretet hatalma. Hogy ez megállást parancsoljon a gonosznak!
Hogy ez a lelkiismeretet átalakítsa!
Szeplőtelen szívedben nyilvánuljon ki újra mindannyiunk számára a
reménység fénye Szűz anyánk.
Ámen”


AZ INFORMÁCIÓS TÁBLA A GEMENC ZRT. ADOMÁNYA – 6500 Baja, Szent Imre tér 2. Telefon: 79/324-144. E-mail cím: gemenc@gemenczrt.huwww.gemenczrt.hu
Római Katolikus Plébánia Hivatal, 6525 Hercegszántó, Kossuth Lajos u. 5. Tel.: 06/79 454-171.Mobil: 06/70 335-65-11; 06/30 325-88-36
Vodica-Máriakert Hercegszántó Alapítvány, 6525 Hercegszántó, Kossuth Lajos u. 5.

Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Beállítások" gombra kattintva olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..