Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett
VMMSZ
2018.10.26.
LXXIII. évf. 43. szám
Magyar Életfa díj, Aranyplakett, Plakett

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség várja a felterjesztéseket

Kedves Barátunk!

Erős és élő közösségeink – egyáltalán a lehetőségek és feltételek – megteremtésében, a közösségek megtartásáért egyének, csoportok, társulások, intézmények vagy egész intézménnyel felérő személyek szolgálnak. Sokszor és legtöbbször erejükön felül, mérhetetlen alázattal, elhivatottsággal, mély és tántoríthatatlan hittel abban, hogy van még mindig keresni és kutatni való, s hogy a szülőföld marasztaló és egyben megtartó. Köz- és közösségi szolgálat ez, értékteremtés, csendes és dolgos munka, megszámlálhatatlan gondolatnak, a ragyogó álmok utáni vágynak, a hatni, az alkotni, a gyarapítani gondolatiságának, az effajta értékrendnek a tettre váltása. Élet- és értékszeretet, amelyben benne munkál az a remény is, hogy az mások számára is fontos.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség életműdíja, a Magyar Életfa díj, a példaértékű életpályák, pályaívek elismerésére alapított Plakett és a Kárpát-medence magyar közösségeiért vállalt és végzett hiteles őrző és teremtő munka elismeréséül létrehozott Aranyplakett arról a kötelességről és felelősségről beszél, hogy az ilyen, ezek az életművek és életpályák mellett nem mehetünk el szótlanul. Arról kell, hogy szóljon, hogy az évtizedek küzdelmeit, tanítói munkáját, alkotói, művészi pályáját, a mindennapi tenni akarást és annak hitét méltóképp köszönjük meg, az előtt méltóképp tudjunk elismeréssel adózni. Hisz mindennapi hitükkel, de közösségteremő derűjükkel is különlegesen sokat adtak mindnyájunknak. Őnélkülük közösségünk, értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, erejétől – jövőképétől.

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a fent leírtak alapján kéri Önt/Önöket, hogy segítsék az érdemes és kimagasló személyi, de az egyesületi, csoportban elért teljesítmények megbecsülését és méltó elismerését. Amennyiben közösségükben a népzene, a néptánc, a közművelődés, a népművelés, a néprajz, az anyanyelvápolás, a pedagógusi, a kutatói munka, a színházművészet, a versmondás, a bábművészet, az irodalom, a hangszeres zeneművészet és kórusművészet, a képző- és iparművészet, a művészettörténet, a tárgyalkotó népművészet, a film- és fotóművészet, a mozgóképkultúra, az építőművészet, a történészi kutatások, a közösségi és kulturális emlékezet- és a helytörténet-kutatás terén, közösségünk összefogásáért és formálásáért, a nemzeti összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt méltónak találják valamely díjra, úgy tisztelettel kérjük Önt/Önöket, felterjesztéseiket juttassák el hozzánk.

Az írásos felterjesztéseket, amelynek tartalmaznia kell az elismerésre javasolt személy vagy szervezet rövid pályarajzát, bemutatását, a javaslat indoklását, továbbá a felterjesztő és felterjesztett adatait (telefonszám, postai cím, villámpostacím), legkésőbb 2018. november 30-áig kérjük elküldeni Word-formátumban elektronikusan az office@vmmsz.org villámposta címre, valamint nyomtatott formában – aláírva – postai úton a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség címére (24000 Szabadka, Kossuth Lajos tér 4.).

Felterjesztésüket, kérjük, legfeljebb kettő A4-es gépelt oldal terjedelemben tegyék meg. Kérjük, hogy a szöveg végén tüntessék fel mind a felterjesztő, mind pedig a felterjesztett telefonos és lehetőség szerint e-mailes elérhetőségét is.

A döntést a beérkezett felterjesztések alapján a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség Elnöksége 2018. december 21-éig hozza meg.

Az elismeréseket 2019 januárjában Zentán, a Magyar Kultúra Napja délvidéki központi ünnepségen nyújtják át a díjazottaknak.

Őszinte tisztelettel:
s.k. Sutus Áron elnök

Szabadkán, 2018. október 24-én

 

Magyar Életfa díj

A díjjal – amelyet szervezetünk 2003. július 22-én alapított – minden évben legtöbb négy olyan személyt kívánunk kitüntetni, akiknek életműve – legalább negyvenéves tevékenysége – a délvidéki magyar kultúra, illetve közművelődés valamely ágához kapcsolódik, és ezen a területen maradandót alkotottak. A díj Nemes Fekete Edit szabadkai keramikusművész Életfa című kerámia faliképéből és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevélből áll.

Aranyplakett

Aranyplakett kitüntetésben olyan személyek/egyesületek/csoportok részesülhetnek, akik áldozatkész tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki és az egyetemes magyar kultúra, művészet, közművelődés gazdagításához, eddigi életpályájukkal a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarság megmaradását, nemzeti közösségünk fejlődését, értékeink gyarapodását szolgálták. A díjat – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és egy vajdasági magyar képzőművész által készített egyedi oklevél képezi. A kitüntetéssel évente egy kimagasló teljesítményt kíván a díjalapító elismerni.

Plakett

A Plakett díjjal a legalább tizenöt éves tevékenységet kívánják elismerni, s olyan, a Vajdaságban élő személyek, valamint a Vajdaság területén működő kulturális, közművelődési és civil szervezetek, szakosztályok részesülhetnek benne, akik tevékenységükkel hozzájárultak a délvidéki magyar nemzeti közösség kultúrájának, művészetének, közművelődésének gazdagításához. Az e díjjal elismert eddigi életpályák – főként a felnövekvő generációk számára – olyan példákként is szolgálhatnak, amelyek megmutatják, hogy akár egyvalaki szülőföldjén, szakmai tudása legjavát adva miként és milyen fokon, mértékben tehet, tesz saját nemzeti közösségéért. Az elismerést – amely először 2005-ben került kiosztásra – Nemes Fekete Edit keramikusművész azonos nevű alkotása és a díj odaítélését tartalmazó egyedi oklevél képezi. A kitüntetést évente legfeljebb öt személynek, szervezetnek ítélik oda.


Magyar Életfa díjban eddig a következő személyek részesültek:

Ádor Pál művésztelep-vezető • Albert János nyugalmazott színművész • Andruskó Károly képzőművész • Balassa Julianna nyugalmazott általános iskolai tanár • Balogh Pál művelődésszervező • Barta Júlia bácsfeketehegyi nyugalmazott óvónő, a vajdasági versmondómozgalom lelkes szervezője • Boros György grafikusművész, nyugalmazott képzőművész szakos tanár • Deák Ferenc író • Dévavári Beszédes Valéria néprajzkutató, könyvszerkesztő • Diósi János doroszlói művelődésszervező • Dormán László fotóriporter, újságíró, szerkesztő • mgr. Égető Gabriella nyugalmazott zenetanár, karnagy • Faggyas József, a topolyai Csörgő citerazenekar alapítója, citerás • Faragó Árpád színművész, tanár • Fehér Kálmán költő, író, műfordító • Fejes György színművész • Ferenczi Jenő színművész • Gracza Antal bácskossuthfalvi nyugalmazott zenetanár, kórus- és fúvószenekar-vezető • Győrfi Sándor műkedvelő színész, rendező • Gyurcsics Erzsébet zombori nyugalmazott színművész • Dr. Hódi Éva nyugalmazott magyartanár és könyvtárvezető, a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke • Horváth Emma nyugalmazott középiskolai tanár, előadóművész, rendező, a szabadkai Csáth Géza Művészetbarát Kör vezetője • dr. Káich Katalin professor emerita, művelődéstörténész • Kalapis Sztoján atya, a Vajdasági Magyar Cserkésszövetség elnöke, az Emmausz Kollégium igazgatója • Karna Margit színművész • Király Ernő népzenekutató, zeneszerző • Kódé Károly művelődésszervező • Koncz István magyarkanizsai rendező, színész • Konrád Emma zenetanár, a nagybecskereki Emmanuel kamarakórus karnagya • Krizbai Hajnalka pedagógus, anyanyelvápoló • Lele József muzslyai népművész • Lepár Ferenc nagykikindai amatőr színjátszó és rendező • Mezei Erzsébet képzőművész, művésztelepvezető, pedagógus • Molnár József öntevékeny színész, rendező • Megyeri Lajos zeneszerző • Nagy Sívó Zoltán helytörténész • Nemes Fekete Edit keramikusművész • Németh István prózaíró, publicista • Ormay Mária nagybecskereki bábművész, amatőr színész • Pekár Tibor szabadkai hegedűművész-tanár, helytörténész • dr. Pénovátz Antal pacséri nyugalmazott tanár, nyelvjárás- és néprajzkutató • Petz-Galler Marika belgrádi operaénekes • Ricz Péter régész, nyugalmazott főmuzeológus • Dr. Silling István néprajz- és nyelvjáráskutató, nyelvész, művelődéstörténész • Sípos Tibor óbecsei festőművész • Skrabány Viktor festőművész, nyugalmazott képzőművészet szakos tanár • Szabó Péter temerini amatőr-színházi rendező • Dr. Szeli István akadémikus, irodalomtörténész • dr. Szőke Anna nyugalmazott óvodapedagógus, népművelő, néprajzkutató • Szöllősy Vágó Veronika nyugalmazott könyvtáros, népdalkörvezető • Török István palicsi festőművész • Varga Péter zenetanár, a Durindó és Gyöngyösbokréta mozgalom sokéves vezetője • Vicsek Károly filmrendező • Vitkayné Kovács Vera operaénekes.


Aranyplakett elismerésben eddig a következő személyek és szervezetek részesültek:

Budai Ilona zenepedagógus, népdalénekes • Csoóri Sándor József Attila-, Déry Tibor-, Kossuth-díjas költő • Goldschmied József a budapesti Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület programigazgatója • Dr. Halzl József a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnöke • Msgr. Húzsvár László nyugalmazott nagybecskereki megyéspüspök • a Kaláka együttes • Kálóczy Katalin budapesti népművelő, a volt Oktatási és Kulturális Minisztérium vezető főtanácsosa • Kányádi Sándor Déry Tibor-, Kossuth- és Magyar Örökség díjas költő • Lajkó Félix hegedű- és citeraművész • Lezsák Sándor költő, tanár, politikus • Olsvai Imre népzenekutató, zenetudós Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője, történész • Pomogáts Béla kritikus, irodalomtörténész • dr. Uzon Miklós nyugalmazott ügyvéd, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség alapító vezetőségi tagja.

A több mint századik éve tartó, folyamatos működésük elismeréséül a szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, a kúlai, valamint a szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ, továbbá a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesület vehette át még e rangos kitüntetést.


Plakett elismerést eddig a következő személyeknek és szervezeteknek ítéltek oda:

Andriga Sándor palánkai művelődésszervező • Bada István és Bada Johanna olvasás-népszerűsítők, a MIRK főszervezői • Borsós Tamás, Kovács József, Szabó Lajos, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség alapító tagjai • Brezovszki Eszter, a palicsi Szederinda Népdalkör vezetője • a topolyai Csalóka zenekar • Csernicsek József doroszlói muzsikus • Égető Éva bácsgyulafalvi művelődésszervező • Fehér Emánuella szenttamási népzeneoktató • Fenyvesi Margit szabadkai népi hímzés szakkörvezető • Fodor István, a zentai Történelmi Levéltár igazgatója • Gellér Veronika és Zoltán doroszlói nyugalmazott tanítóházaspár, népművelők • Hegedűs János, a nyékincai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke • Horváth László, a Durindó szellemi atyja • Juhász Irén oromhegyesi nyugalmazott tanítónőt, művelődés- és közösségszervező • Kisimre Árpád topolyai néptáncoktató, koreográfus • Kisimre Szerda Anna topolyai népzeneoktató • Kiss László nagykikindai művelődésszervező • Koncz Lázár népzeneoktató, az oromhegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke • Kovács Magdaléna, a törökkanizsai Tiszagyöngye Művelődési Egyesület elnöke • Lőcsei Ilona hertelendyfalvi művelődésszervező, újságíró, szerkesztő • Mérges Sándor torontálvásárhelyi művelődésiház-vezető • Mojzes Antal bajmoki helytörténész • Molnár József nótaénekes • Nagy Abonyi Ágnes zentai • Pál Károly bácsfeketehegyi művelődésszervező • Pécsi Elizabetta közgazdász, a Horizont – Dél-Bácskai és Szerémségi Magyar Civil Szervezetek Szövetségének alelnöke • Raj Rozália és Nagy István népi textília- és viseletkutatók, a Vajdasági Folklórközpont alapítói és működtetői • Regécz Lászla kúlai művelődésszervező • Rontó Márta muzslyai népzeneoktató • Savelin Zellei Zsuzsanna és Savelin László néptáncoktatók, művészeti vezetők • Siposné Lukács Ilona, Magyarország konzulasszonya • Soós Mária és János népművészházaspár • Szabó Magda tornyosi óvónő, kézműves, gyűjtő • Széchenyi Jolán torontálvásárhelyi tanárnő • Szilaveczky Csilla, a Magyar Kultúra Alapítvány titkára • Takács József horgosi művelődésszervező • Tóth Ágnes, a magyarkanizsai Tisza Néptáncegyesület elnöke, művelődésszervező • mgr. Tóth Glemba Klára nagybecskereki művelődésszervező • Vas Brezovszki Tímea és Vas Endre néptánc- és népzeneoktatók • Vörös Róbert csantavéri tamburás, tamburazenekar-vezető, a Mendicus Művészeti Központ elnöke• Vrábel János nyugalmazott rajztanár, hangszerkészítő, a népművészet mestere.


Kiemelkedő tevékenységéért Plakett-elismerésben részesült: a zentai Délibáb Magyar Művelődési Egyesület • a nagykikindai Egység Művelődési Egyesület, a kisoroszi Testvériség-egység Művelődési Egyesület, a kupuszini Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, a szilágyi József Attila Művelődési Egyesület, a szabadkai Életjel Irodalmi Élőújság Csáth Géza Művészetbaráti Köre • a bácskossuthfalvi Monográfia Helytörténeti Egyesület • a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület, a torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet • az újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, a palicsi Q képzőművészeti csoport • a martonosi Testvériség Művelődési Társulat • az ABC&T képzőművészeti csoport • a topolyai Cirkalom táncegyüttes • a Juhász zenekar • a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület • a csókai Rákóczi férfikórus.

Szeretne értesülni, ha új cikk jelenik meg Felhívás rovatunkban? Iratkozzon fel értesítőnkre!
E-mailben értesíteni fogjuk Önt az új cikkekről. Feliratkozáshoz kérjük adja meg a nevét és az e-mail címét.
Hozzászólások
Hozzászólások
0
Hozzászólás küldése
1000 karakter áll rendelkezésére
A megjegyzésekben kifejtett vélemények a hozzászólások szerzőinek magánvéleményei, és nem tükrözik az internetes portál véleményét. A megjegyzéseket moderáljuk és jóváhagyjuk az általános szerződési feltételeknek megfelelően.
Támogatóink
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..